Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Rhaglen Darparu Cyfrifiaduron Myfyrwyr/Student Computer Provision Programme

Pleser yw cyflwyno ein cynllun pwrcasu cluniadur 2018 a agorodd ym Medi 3ydd 2018.  Mae’r ymateb wedi bod yn bositif hyd yma wrth i’r cynllun fynd yn ei blaen.

Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn cynnig cyfle i bob disgybl brynu cyfrifadur Lenovo.  Mae cynllun 3 mlynedd i flynyddoedd 7-9 a chynllun byrrach i ddisgyblion 10 ac 11.

Prif fanterion y cynllyn yw’r pris, yswiriant llawn a gwarant 3 mlynedd.

Dyma gyswllt uniongyrchol i’r gwefan:

www.tech4learners.co.uk

 

Defnyddiwr: YGBM 2018

Cyfrinair: Welcome 01

 

Os bydd unrhyw anhawster yn cwblhau’r ffurflen ar-lein ac y dymunwch ffurflen babpus, neu bod gennych gwestiynau pellach am y cynllyn yna cysylltwch â ygbm2018@bromorgannwg.org.uk neu cysylltwch yn uniongyrchol â Mr Alun Williams ar 01446 450280

Os hoffech weld un o’r cyfrifiaduron Lenovo a gofyn cwestiynau am y cynllun yna mae croeso i chi ymweld â’r ysgol rhwng 8.00 a 10.00 y bore ar y disgyblion canlynol:

 

Dydd Llun 8fed & Dydd Mawrth 9fed o Hydref 2018

 

Cyfnod archebu yn cychwyn                         Dydd Llun 3ydd o Fedi 2018

Cyfnod archebu yn cau                                  Dydd Mercher 10fed o Hydref 2018

Taliad debyd cyntaf                                         Dydd Iau 25ain o Hydref 2018

Dyfeisiau yn cyrraedd yr ysgol                      Tachwedd 2018

a’u dosbarthu i’r disgyblion                        

 

Bydd yr archeb am gluniaduron o dan amodau y cynllun uchod yn digwydd ar Hydref 11eg 2018

We are pleased to introduce our 2018 laptop purchase scheme which opened for orders on September 3rd. The initial response from parents has been positive and we look forward to your participation as the scheme goes forward.

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg offers all students the opportunity of purchasing a Lenovo Laptop computer.  There is an initial 3 year scheme starting in Year 7, with the opportunity of shorter schemes for years 10 and 11.

Key aspects of the scheme are affordability, a very comprehensive level of insurance cover and comprehensive 3 year warranty.

Please click on the below link to access the web page:

www.tech4learners.co.uk

 

Username: YGBM2018

Password: Welcome01

 

If you have any difficulties completing the online response form, require paper forms/information or have any questions about the laptop scheme please contact ygbm2018@bromorgannwg.org.uk or call Alun Williams on 01446 450280

If you wish to view one of the Lenovo computers and ask questions about the scheme, you are welcome to visit the school between 8am and 10am on the following dates:

 

Monday 8th October & Tuesday 9th October 2018

 

Key dates

Ordering window opens

Monday September 3rd 2018

Ordering window closes

Wednesday October 10th 2018

First direct debit taken

Thursday 25th October 2018

Devices delivered to school and distributed to students

Delivery of devices to school in mid-November 2018

 

THE ORDER FOR THE NEW LAPTOPS WILL BE PLACED on 11th October 2018.

Top