Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Canlyniadau TGAU 2019

Hoffwn longyfarch holl ddisgyblion a staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ganlyniadau TGAU rhagorol eleni – dyma ganlyniadau gorau’r ysgol ers sawl blwyddyn. Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch gwych yr wythnos ddiwethaf braf yw nodi bod 80% o ddisgyblion yr ysgol wedi llwyddo i sicrhau’r Trothwy Lefel 2+ (5 TGAU gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg a’r Fagloriaeth Gymraeg) sef cynnydd o 12.6% pwynt canran ers 2018. Braf hefyd yw nodi bod 31.6% o’r garfan (cynnydd o 1.2 pwynt canran) wedi llwyddo i ennill pump neu fwy o raddau A*/A gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg, a bod 87.1% o ddisgyblion (cynnydd o 2.1 pwynt canran) wedi ennill 5 neu fwy o gymwysterau Lefel 2 sy’n dyst i holl ymdrechion yr adrannau a’r disgyblion. Testun balchder i ni fel ysgol yw bod pob un disgybl yn gadael â chymhwyster. Mae disgyblion o bob gallu wedi llwyddo ac maent yn haeddu dathlu eu cyflawniad.

 

Ymhlith y nifer sylweddol o ddisgyblion a serennodd oedd y canlynol:

 

Enw

Graddau

Cadi Haf Rhys-Binney

13 A* a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Heath Webb

13 A* a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Glesni Sion

12 A*, 1A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Alys Evans

12 A*, 1A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Morgan Bailey

11 A*, 2A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Idris Merry

11 A*, 2A a Mathemateg Ychwanegol

Jessica Roberts

10 A*, 3A a Mathemateg Ychwanegol

Thomas Pugh

9A*, 4A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Rhodri Lawton

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Bethan Lee

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Rhys Griffiths

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Beca Evans

8A*, 5A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Carwyn Hastings

7A*, 6A a Mathemateg Ychwanegol (Clod)

Erin Anstey

7A*, 5A, 1B a Mathemateg Ychwanegol

Ioan Davies

6A*, 6A,1B a Mathemateg Ychwanegol

Lowri McIntyre

6A*, 7A a Mathemateg Ychwanegol

 

Edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ȏl i’r chweched dosbarth er mwyn cychwyn ar eu hastudiaethau Safon Uwch. Llongyfarchiadau gwresog i chi gyd!

 

GCSE Results 2019

 

I wish to congratulate all pupils and staff of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg on the excellent GCSE results announced today – these are the best results for several years. Following an excellent set of A level results last week, it is with pleasure that I announce that 80% of pupils gained the Level 2+ (5 GCSEs including Welsh or English and Mathematics), an improvement of 12.6 % points since 2018. It is pleasing to note that 31.6% of the cohort (improvement of 1.2 percentage points) achieved 5 or more A* / A grades which included Mathematics and English or Welsh, whilst 87.1% of pupils gained 5 or more Level 2 qualifications (Improvement of 2.1 percentage points).  This is testimony to the endeavours of the departments and diligence of the pupils. We are extremely pleased that every pupil will leave the school this year with a qualification. Pupils of all abilities have succeeded and deserve to celebrate their success.

 

                                                                                                                        

The following pupils were amongst the high performers of the cohort:

 

Name

Grades

Cadi Haf Rhys-Binney

13 A* and Distinction in Additional Mathematics

Heath Webb

13 A* and Distinction in Additional Mathematics

Glesni Sion

12 A*, 1A and Distinction in Additional Mathematics

Alys Evans

12 A*, 1A and Distinction in Additional Mathematics

Morgan Bailey

11 A*, 2A and Distinction in Additional Mathematics

Idris Merry

11 A*, 2A and Additional Mathematics

Jessica Roberts

10 A*, 3A and Additional Mathematics

Thomas Pugh

9A*, 4A and Distinction in Additional Mathematics

Rhodri Lawton

8A*, 5A and Distinction in Additional Mathematics

Bethan Lee

8A*, 5A and Distinction in Additional Mathematics

Rhys Griffiths

8A*, 5A and Distinction in Additional Mathematics

Beca Evans

8A*, 5A and Additional Mathematics

Carwyn Hastings

7A*, 6A and Distinction in Additional Mathematics

Erin Anstey

7A*, 5A, 1B and Additional Mathematics

Ioan Davies

6A*, 6A,1B and Additional Mathematics

Lowri McIntyre

6A*, 7A and Additional Mathematics

 

We look forward to welcoming them back to the Sixth Form to commence upon their A Level courses. Congratulations to you all!

 

Hywel Price

Pennaeth/Headteacher

Top