Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Disgyblion Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn llwyddo i gynnal safon arbennig o uchel yn eu harholiadau safon uwch eleni eto

 

Braf iawn yw dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg eleni gyda 96.2% yn ennill gradd E neu uwch mewn dau neu fwy o bynciau (Trothwy Lefel 3).  Graddiwyd 80.6% o’r graddau yn A* i C sef, gyda 34.1% o’r graddau yn A* i A (gwelliant o 5.9% pwynt canran ar 2017). Dathlwn hefyd lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu haeddiant.  Mae’r Dystysgrif Her Sgiliau yn gryfder arbennig yn yr ysgol gyda’r disgyblion i gyd yn elwa o fireinio amrywiaeth eang o sgiliau.  Llwyddodd 88% i ennill graddau A*-B gyda 53% ohonynt yn sicrhau graddau A*-A.  Graddiwyd hefyd pob gradd BTEC yn Rhagoriaeth*.

 

Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn bob llwyddiant i’r bobl ifanc yn y dyfodol.

 

Hoffwn longyfarch yr holl ddisgyblion ar eu canlyniadau yn enwedig Niclas Want ar sicrhau graddau 3A* ac 1A, Brennig Davies (4A*) a Nia Brown (3A*) gan sicrhau lle i’r ddau ohonynt astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen, a Jessica Gulliver ar ei graddau 3A* ac A* yn ei Thystysgrif Her Sgiliau. Llwyddodd Llinos Jones i sicrhau 2A* ac 1A a bydd Llinos yn parhau gyda’i hastudiaethau yng Ngholeg Cerddoriaeth y Royal Northern tra bydd Manon Ogwen Parry yn symud Ysgol Cerddoriaeth a Drama y Guildhall yn Llundain.

Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion a staff yr ysgolion ar y canlyniadau eleni.

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg’s pupils maintain a very high pass record at A Level

 

Pupils, parents and teachers at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg are celebrating excellent A Level examination results this year as the school achieves a pass rate of 96.2% of pupils attaining an E grade or above in two or more A Level subjects (Level 3 Threshold).   80.6% of all entries were graded at A*- C whilst 34.1% of all grades were A*or A (an improvement of 5.9 % points since 2017). We take pride in the success of all pupils who have reached their potential and have worked so tirelessly to achieve what they deserve.  The Skills Challenge Certificate is a particular strength of the school with all pupils benefitting from refining a wide variety of skills.  88% of pupils gained A*-B grades with 53% gaining A*-A. All BTEC grades were graded at Distinction* grades. 

 

I wish to congratulate all pupils on their results and in particular Niclas Want for gaining 3A* and 1A grades, Brennig Davies (4A*) and Nia Brown (3A*) thus ensuring that both have a place to study English Literature at Oxford University, and Jessica Gulliver on her 3A* grades and A*in the Skills Challenge Certificate. Llinos Jones secured 2A* and 1A grade and will study at the Royal Northern College of Music whilst Manon Ogwen Parry has secured a scholarship to study Music at the Guildhall School of Music and Drama.

 

Congratulations to all the pupils and staff and we wish all pupils every success in the future.  Well done!

 

 

Top