Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Disgyblion Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn llwyddo i gynnal safonau uchel yn eu harholiadau Safon Uwch eleni eto

 

Mae disgyblion, rhieni, athrawon a Llywodraethwyr yn dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg eleni gyda 100% o ddisgyblion yn sicrhau 2 neu fwy o gymwysterau Safon Uwch A*-E.  Llwyddodd 100% o ddisgyblion i sicrhau 3 neu fwy A*-E tra llwyddodd 68.3% o’r flwyddyn i sicrhau 3 neu fwy  A*-C.  Roedd 21.4% o holl raddau y disgyblion yn raddau A*-A. Sicrhaodd y Fagloriaeth Gymraeg bod 85.4% o ddisgyblion yn sicrhau gradd A*-C gyda 41.5% yn raddau A*-A.

 

Hoffai’r ysgol longyfarch, yn benodol, rhai disgyblion sydd wedi llwyddo cyrraedd y lefelau uchaf. Bydd Jack Tweddle, a sicrhaoedd 5A*, yn mynd i Gaerfaddon i astudio Ffiseg ac Astroffiseg. Wedi iddo lwyddo cael 4A* ac 1A, bydd Joseff Nicholas yn mynychu Prifysgol Warwick i astudio Mathemateg, tra bydd Robbie Thomas, a sicrhaodd 4 A* ac 1 A yn edrych ymlaen at fynd i Brifysgol Bryste i astudio Mathemateg hefyd. Rydym yn parhau gyda’r traddodiad o addysgu meddygon y dyfodol, gyda Iestyn Fenn, a sicrhaodd 2A* a 2A, yn astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Ymfalchiwn hefyd yn yr amrywiaeth o bynciau bydd ein disgyblion yn astudio yn yr Hydref. Bydd Tom Lowrie yn astudio Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Loughborough, tra bydd Elin Jones yn astudio’r Gyfraith yng Nghaerdydd. Mae Aled Misra wedi derbyn lle yng Nghaerwysg i astudio Ffiseg ac Astroffiseg. Bydd Esyllt Evans, sydd yn ieithydd angerddol, yn parhau i astudio Ieithoedd Modern yng Ngaerfaddon ac rydym yn falch iawn bod Leah Griffiths yn gallu gwireddu ei breuddwyd i astudio nyrsio. Rydym yn falch iawn o bob un o’n disgyblion ac yn dymuno pob dymuniad da iddynt yn y dyfodol. Llongyfarchiadau gwresog i bawb!

 

Yn ôl y Pennaeth Hywel Price; “Unwaith eto, mae myfyrwyr Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi rhagori gan gynnal hanes hir academaidd yn Lefel/Safon A. Ymfalchiwn yn eu llwyddiannau a dymunwn pob dymuniad da i bob un wrth symud ymlaen i addysg uwch.”

 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg pupils maintain a very high pass record at A Level

 

Pupils, parents, teachers and Governors at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg are celebrating excellent A Level examination results this year as the school achieves a pass rate of 100% of pupils achieving 2 or more A Levels at A*-E.  100% of pupils gained 3 or more A Levels at A*-E whilst 68.3% of the year group gained 3 or more A Levels at A*-C.  21.4% of all grades were A*-A.  The Welsh Baccalaureate is a particular strength of the school with 85.4% of all pupils gaining A*-C grades and 41.5% gaining A*-A grades.

 

The school wishes to congratulate, in particular, some very high-achieving students this year. Jack Tweddle, who achieved an outstanding 5 A* grades, will be going to Bath to study Physics with Astrophysics. Joseff Nicholas will be attending Warwick University to study Mathematics, having achieved 4 A* grades and 1 A grade. Another of our students, Robbie Thomas, achieved 4 A* grades and 1 A grade and will be looking forward to going to Bristol University to study Mathematics in the Autumn. We continue our tradition of educating the doctors of the future, with Iestyn Fenn achieving 2 A* grades and 2 As, and earning his place in Cardiff University to study Medicine.

 

This year, our students are about to embark upon an exciting array of courses at University. Tom Lowrie will study Politics and International Studies at Loughborough University, while Elin Jones will study Law at Cardiff. Aled Misra has accepted a place at Exeter to study Physics and Astrophysics. Esyllt Evans, a passionate linguist, will study Modern Languages in Bath University and we are very pleased that Leah Griffiths can pursue her dream of studying adult nursing. We are extremely proud of all our students and wish them every success!  Llongyfarchiadau gwresog i bawb!

 

Hywel Price, Headteacher commented; “Once again, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg students have excelled this year continuing a long history of academic achievement at A Level.  We are very proud of their achievements and wish them every success in their next steps in higher education choices.”

Top