Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

30/01/19

Disgyblion Blynyddoedd 7 a 8 yn cystadlu mewn rownd gyntaf coginio!

 

 

Llongyfarchiadau i’n disgyblion talentog! 7 disgybl wedi cystadlu yn rownd gyntaf ‘Cogurdd’ neithiwr - am dalent! Our talented cooks were out in force competing in the first round of ‘Cogurdd’ last night. Da iawn Anwen Jackson sydd wedi ennill ei lle yn rownd y sir!

 

 

 

 

 

22/03/18

Profion Cenedlaethol 25/04/18 - 09/05/18

Mae mwy o fanylion am y profion yma ar wefan yr ysgol neu ar:

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy

 

National Tests 25/04/18 - 09/05/18

There is further information on these tests available on the school website or on:

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?lang=en

9/2/18

Llwyddiant Criced

Mae Mari Friis o Flwyddyn 9 wedi cael ei dewis am y bedwaredd flwyddyn yn olynol i fod yn rhan o sgwad Criced Merched Cymru. Mae hi wrth ei bodd gyda’r gamp, ac er ei bod yn gorfod teithio llawer yn yr haf mae hi’n mwynhau ei hamser gyda’r tîm Cenedlaethol. Bowlio a maesu yw prif dalentau Mari ac mae’r ymarferion i fireinio’r sgiliau yma wedi dechrau eisoes yn Stadiwm SWALEC. Dymunwn bob llwyddiant iddi gyda’r tymor newydd.

Cricket Success

Mari Friis from Year 9 has been selected for the fourth year running to be part of the Welsh Girl's Cricket squad. She thoroughly enjoys the game, and although it involves a lot of travelling, she is delighted to have another opportunity to spend time with the National team. Bowling and fielding are Mari’s main talents and preparations to perfect these skills for the new season have already begun at the SWALEC Stadium. We wish her every success in the future.

1/12/17

Llwyddiant Siarad Cyhoeddus ym Mro Morgannwg

Mae Huw Jones o Flwyddyn 11 wedi cael ei ddewis ar gyfer Sgwad Datblygu Dadlau Cymru.  Mae yna 10 person arall yn y sgwad ac maent ar fin dechrau cyfnod o hyfforddiant cyn mentro ar y cystadlu. Fe fydd 5 allan o’r 10 ar y tim yn cael eu dewis ar gyfer Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion y Byd yn 2018 bydd yn cael ei chynnal yn Croatia.  Mae Huw hefyd wedi cael ei ddewis i gynrychioli Lloegr a Chymru mewn cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Rhynglwladol yn Llundain ym mis Mai.

Mae Huw wedi dangos ar sawl achlysur ei fod yn hen law ar gystadlaethau dadlau. Llynedd bu’n llwyddiannus gan ennill fel rhan o dîm yng Nghystadleuaeth Cenedlaethol Siarad Cyhoeddus Prydain ac yn ogystal fe enwyd ef fel y Siaradwr Gorau.  Dymunwn bob llwyddiant iddo gyda’i waith paratoi.

 

Public Speaking Success at Ysgol Bro Morgannwg

Huw Jones from year 11 at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg has been selected for the Welsh Debating Development Squad.  Huw is one of 10 that have been carefully chosen and they are about to begin a period of training before the competing begins. 5 out of the 10 will be selected to travel to Croatia and compete at the World School Debating Championships in 2018.  He has also been asked to represent England and Wales in an International Public Speaking competition in London next May.

Huw is accustomed to public speaking and has enjoyed much success.  Last year he and his team won The English Speaking Union, Churchill National Public Speaking Competition for Schools and he was named as the Best Speaker of the competition. We wish him every success in the months ahead.

1/12/17

O’r Bontfaen i’r Algarve

Bydd Ceri Vaughan Jones o Flwyddyn 11 yn cystadlu yn yr ‘Home Nations Junior Inter Club Golf Championships’ fis Mawrth nesaf.  Cynhelir y gystadleuaeth fydd yn cael ei darlledu ar SKY, yng Nghlwb Golf Morgado yn yr Algarve lle bydd timau o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cystadlu ar gyfer Tlws Nigel Dolton.

Mae Ceri yn falch ei fod yn cynrychioli Clwb Golff Radur yn y gystadleuaeth. Y clwb yw pencampwyr presennol Cynghrair Ieuenctid Morgannwg ac o ganlyniad fe'u gwahoddwyd i gymryd rhan ym Mhencampwriaeth Timoedd Ieuenctid Cymru yn Llanfair ym Muallt ar ddechrau Tachwedd. Llwyddodd Ceri a’i dîm guro Clwb Golff Caerfyrddin gan un ergyd, ac o ganlyniad enillon nhw eu tocyn i Bortiwgal.  Mae Ceri wedi cael tymor gwych hyd yn hyn a dymunwn bob llwyddiant iddo ef a’i dîm gyda’r cystadlu.

 

From Cowbridge to the Algarve

Ceri Vaughan Jones from Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg will compete in the Home Nations Junior Inter Club Golf Championships next March.  The competition that will be aired on SKY, will be held at the Morgado Golf and Country Club in the Algarve where teams from Wales, England, Scotland and Northern Ireland will compete in the annual event for the Nigel Dolton Trophy.

Ceri is proud to be representing Radyr Golf Club in the competition.  The club is the current Glamorgan League Junior Champions and as a result they were invited to take part in the Welsh Inter – Club Junior Team Championships in Builth Wells.  They managed to beat Carmarthen Golf Club by one shot and as a result, they have earned their ticket

29/11/17

Rydym yn falch iawn o’r criw yma heddi. Roedd y disgyblion yn cystadlu yn rownd terfynol Cymru ar gyfer ‘nofisiaid’ gymnasteg. Mae bob un ohonynt wedi ymarfer yn galed iawn dros yr wythnosau diwethaf.

 

We are very proud of this group today.  These pupils competed in the final round of Wales for gymnastic novices.  Everyone hard been practising extra hard over the past two weeks.

 

Gymnasteg Cymru! Balch iawn o’r criw yma heddi!

Bechgyn Bl.7 - 1af               Yr.7 Boys - 1st

Bechgyn Bl.8 a 9 - 1af         Yr. 8&9 Boys - 1st

Merched Bl.7 - 4ydd            Yr. 7 Girls - 4th

Merched Bl.8 a 9 - 3ydd      Yr. 8&9 - 3rd

 

Manon a Gwenno in Welsh Squad - Hydref/October 2017

Cen Pedr Eisteddfod

Dyma fidio gan Rhys Griffiths, sydd wedi ennill y wobr Gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd 2017. This video is by Rhys Griffiths, and has won First prize in the Urdd Eisteddfod.

Top