Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Gwasanaethau iechyd meddwl pobl a phlant ifanc

Diwrnod Mabolgampau ym Mharc Jenner

Unwaith eto eleni, cynhaliwyd diwrnod mabolgampau ym Mharc Jenner . Roedd yr amodau'n rhagorol a phawb wedi mwynhau diwrnod poethaf y flwyddyn. Roedd y perfformiadau ar y diwrnod yn arbennig iawn, ac roedd nifer o recordiau’r ysgol wedi’u torri. Roedd y brwdfrydedd a'r ethos cyffredinol o wneud eich gorau dros y tîm yn un a wnaed am ddiwrnod hynod o ddifyr.

Mae pawb yn cael y cyfle i redeg y 1500 metr bob blwyddyn ac mae'r athrawon yn cymryd rhan trwy gynnig cefnogaeth, cyngor a dangos esiampl dda. Eleni roedd y disgyblion yn rasio i godi arian at elusen yr ysgol eleni sef ‘Young Minds’.

Er roedd hi’n gystadleuaeth agos eleni, Illtud aeth â hi unwaith eto.

 

Sports Day at Jenner Park

Once again this year our Sports Day was held at Jenner Park. The conditions were excellent and everyone enjoyed the hottest day of the year. The performances on the day were very impressive, and a number of School records were broken. The enthusiasm and a general ethos of doing your best for the team made for an extremely enjoyable day.

Everyone has the opportunity to run the 1500m every year and teachers get involved by offering moral support, advice and showing a good example. This year the pupils raced to raise money for this year’s school charity which is Young Minds.

05/02/18

Dyfodol disglair i ddisgyblion Ysgol Gymaeg Bro Morgannwg.

Mae pump disgybl dawnus a thalentog yr ysgol wedi sicrhau llefydd i astudio mewn prifysgolion a cholegau o'r radd flaenaf.

Mae Brennig Davies wedi cael cynnig lle i astudio Saesneg yng Ngholeg Mansfield, Rhydychen. Ymgeisiodd ar gyfer y cwrs hwn gan ei fod yn teimlo'n angerddol iawn am y pwnc ac am fod ganddo dalent am ysgrifennu creadigol a allai arwain at yrfa fel awdur.  Mae Nia Brown hefyd wedi cael cynnig lle i astudio Saesneg yn Rhydychen. Roedd ei chyfweliad a'r tiwtoriaid wedi creu argraff arni ac mae hi'n gyffrous ei bod wedi cael ei derbyn astudio mewn cyfadran sy'n cynnig un o'r cyrsiau iaith a llenyddiaeth Saesneg ehangaf yn y wlad. Edrycha Brennig a Nia ymlaen at astudio yn y Brifysgol arbennig hon.

Mae Manon William wedi cael cynnig lle yng Ngholeg Murray Edwards, Caergrawnt i ddilyn gradd yn Astudiaethau Eingl Sacsonaidd, Llychlynaidd a Cheltaidd y flwyddyn nesaf.  Mae gan Manon ddiddordeb byw mewn Astudiaethau Celtaidd ac yn edrycha ymlaen at astudio'r pwnc hwn mewn manylder y flwyddyn nesaf. 

Mae Manon Ogwen Parry, bob amser wedi mwynhau ac wedi rhagori wrth berfformio.  Cam naturiol iddi hi felly oedd ceisio am le yn Ysgol Gerdd a Drama y Guildhall yn Llundain, sef un o'r deg sefydliad gorau ar gyfer perfformio yn y byd.  Mae hi’n gobeithio y bydd ei hamser yn y Guildhall yn caniatáu iddi wiredu ei dyhead o fod yn gantores opera proffesiynol.

Daeth breuddwyd Llinos Jones yn realiti pan dderbyniodd lythyr yn cadarnhau ei bod hi wedi cael cynnig ysgoloriaeth a lle i astudio mewn conservatoire blaenllaw, sef Y Royal Northern College of Music.  Mae cerddoriaeth yn meddwl popeth iddi ac felly mae hi’n awyddus iawn i ddechrau ei hyfforddiant clasurol ym mis Hydref.

Mae pob un o'r disgyblion wedi rhagori yn eu hastudiaethau a thu hwnt yn yr ysgol ac heb os, maent wedi bod yn gaffaeliad i’r ysgol.  Rydym yn falch iawn o'u llwyddiant diweddar a dymunwn yn dda iddynt yn y misoedd i ddod wrth astudio ar gyfer eu harholiadau Safon Uwch.

 

05/02/18

 

A bright future for pupils at Ysgol Gymaeg Bro Morgannwg pupils.

Five Gifted and Talented students from Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg have been successful in securing offers to study at top universities and colleges.

Brennig Davies has been offered a place to study English at Mansfield College Oxford.  He applied for this particular course as he feels very passionate about the subject and has a talent for creative writing and he would like to follow a career as an author.  Nia Brown has also been offered a place to study English at Oxford.  She enjoyed her interview and thought very highly of the tutors that she met on the day.  The Oxford English Faculty is the largest English department in Britain offering one of the broadest English Language and Literature courses in the country.  Brennig and Nia are looking forward to studying in this very prestigious university.

Manon William has been offered a place at Murray Edwards College, Cambridge to study Anglo Saxon, Norse and Celtic Studies next year.  Manon has always had an interest in Celtic studies and she is looking forward to studying this subject in depth next year.

Manon Ogwen Parry has always enjoyed and has excelled at performing.  Her natural progression was to try for a place at the Guildhall School of Music and Drama, one of the top ten institutions for performing arts in the world.  She hopes that her time at the Guildhall will allow her to fulfil her aspirations of becoming a professional opera singer.

Llinos Jones’ dream came true when she received a letter confirming that she had been offered a place and a scholarship at The Royal Northern College of Music which is a leading conservatoire and performance venue.  She lives and breathes music and she is very eager to start her classical training in October.

All five pupils have always excelled in their studies and they have undoubtedly been an asset to Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  The school is proud of their latest achievements and wish them well in the coming months as they study for their forthcoming A Level examinations.

1/12/17

O’r Bontfaen i’r Algarve

Bydd Ceri Vaughan Jones o Flwyddyn 11 yn cystadlu yn yr ‘Home Nations Junior Inter Club Golf Championships’ fis Mawrth nesaf.  Cynhelir y gystadleuaeth fydd yn cael ei darlledu ar SKY, yng Nghlwb Golf Morgado yn yr Algarve lle bydd timau o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cystadlu ar gyfer Tlws Nigel Dolton.

Mae Ceri yn falch ei fod yn cynrychioli Clwb Golff Radur yn y gystadleuaeth. Y clwb yw pencampwyr presennol Cynghrair Ieuenctid Morgannwg ac o ganlyniad fe'u gwahoddwyd i gymryd rhan ym Mhencampwriaeth Timoedd Ieuenctid Cymru yn Llanfair ym Muallt ar ddechrau Tachwedd. Llwyddodd Ceri a’i dîm guro Clwb Golff Caerfyrddin gan un ergyd, ac o ganlyniad enillon nhw eu tocyn i Bortiwgal.  Mae Ceri wedi cael tymor gwych hyd yn hyn a dymunwn bob llwyddiant iddo ef a’i dîm gyda’r cystadlu.

 

From Cowbridge to the Algarve

Ceri Vaughan Jones from Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg will compete in the Home Nations Junior Inter Club Golf Championships next March.  The competition that will be aired on SKY, will be held at the Morgado Golf and Country Club in the Algarve where teams from Wales, England, Scotland and Northern Ireland will compete in the annual event for the Nigel Dolton Trophy.

Ceri is proud to be representing Radyr Golf Club in the competition.  The club is the current Glamorgan League Junior Champions and as a result they were invited to take part in the Welsh Inter – Club Junior Team Championships in Builth Wells.  They managed to beat Carmarthen Golf Club by one shot and as a result, they have earned their ticket

Dear parents,

 

Please visit the link below which is in relation to the Vale of Glamorgan Council’s consultation on an amended draft school transport policy:

 

Welsh

 

English

 

The council welcome feedback from parents/carers and pupils

Top