Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

 

05/02/18

Dyfodol disglair i ddisgyblion Ysgol Gymaeg Bro Morgannwg.

Mae pump disgybl dawnus a thalentog yr ysgol wedi sicrhau llefydd i astudio mewn prifysgolion a cholegau o'r radd flaenaf.

Mae Brennig Davies wedi cael cynnig lle i astudio Saesneg yng Ngholeg Mansfield, Rhydychen. Ymgeisiodd ar gyfer y cwrs hwn gan ei fod yn teimlo'n angerddol iawn am y pwnc ac am fod ganddo dalent am ysgrifennu creadigol a allai arwain at yrfa fel awdur.  Mae Nia Brown hefyd wedi cael cynnig lle i astudio Saesneg yn Rhydychen. Roedd ei chyfweliad a'r tiwtoriaid wedi creu argraff arni ac mae hi'n gyffrous ei bod wedi cael ei derbyn astudio mewn cyfadran sy'n cynnig un o'r cyrsiau iaith a llenyddiaeth Saesneg ehangaf yn y wlad. Edrycha Brennig a Nia ymlaen at astudio yn y Brifysgol arbennig hon.

Mae Manon William wedi cael cynnig lle yng Ngholeg Murray Edwards, Caergrawnt i ddilyn gradd yn Astudiaethau Eingl Sacsonaidd, Llychlynaidd a Cheltaidd y flwyddyn nesaf.  Mae gan Manon ddiddordeb byw mewn Astudiaethau Celtaidd ac yn edrycha ymlaen at astudio'r pwnc hwn mewn manylder y flwyddyn nesaf. 

Mae Manon Ogwen Parry, bob amser wedi mwynhau ac wedi rhagori wrth berfformio.  Cam naturiol iddi hi felly oedd ceisio am le yn Ysgol Gerdd a Drama y Guildhall yn Llundain, sef un o'r deg sefydliad gorau ar gyfer perfformio yn y byd.  Mae hi’n gobeithio y bydd ei hamser yn y Guildhall yn caniatáu iddi wiredu ei dyhead o fod yn gantores opera proffesiynol.

Daeth breuddwyd Llinos Jones yn realiti pan dderbyniodd lythyr yn cadarnhau ei bod hi wedi cael cynnig ysgoloriaeth a lle i astudio mewn conservatoire blaenllaw, sef Y Royal Northern College of Music.  Mae cerddoriaeth yn meddwl popeth iddi ac felly mae hi’n awyddus iawn i ddechrau ei hyfforddiant clasurol ym mis Hydref.

Mae pob un o'r disgyblion wedi rhagori yn eu hastudiaethau a thu hwnt yn yr ysgol ac heb os, maent wedi bod yn gaffaeliad i’r ysgol.  Rydym yn falch iawn o'u llwyddiant diweddar a dymunwn yn dda iddynt yn y misoedd i ddod wrth astudio ar gyfer eu harholiadau Safon Uwch.

 

 

05/02/18

A bright future for pupils at Ysgol Gymaeg Bro Morgannwg pupils.

Five Gifted and Talented students from Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg have been successful in securing offers to study at top universities and colleges.

Brennig Davies has been offered a place to study English at Mansfield College Oxford.  He applied for this particular course as he feels very passionate about the subject and has a talent for creative writing and he would like to follow a career as an author.  Nia Brown has also been offered a place to study English at Oxford.  She enjoyed her interview and thought very highly of the tutors that she met on the day.  The Oxford English Faculty is the largest English department in Britain offering one of the broadest English Language and Literature courses in the country.  Brennig and Nia are looking forward to studying in this very prestigious university.

Manon William has been offered a place at Murray Edwards College, Cambridge to study Anglo Saxon, Norse and Celtic Studies next year.  Manon has always had an interest in Celtic studies and she is looking forward to studying this subject in depth next year.

Manon Ogwen Parry has always enjoyed and has excelled at performing.  Her natural progression was to try for a place at the Guildhall School of Music and Drama, one of the top ten institutions for performing arts in the world.  She hopes that her time at the Guildhall will allow her to fulfil her aspirations of becoming a professional opera singer.

Llinos Jones’ dream came true when she received a letter confirming that she had been offered a place and a scholarship at The Royal Northern College of Music which is a leading conservatoire and performance venue.  She lives and breathes music and she is very eager to start her classical training in October.

All five pupils have always excelled in their studies and they have undoubtedly been an asset to Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.  The school is proud of their latest achievements and wish them well in the coming months as they study for their forthcoming A Level examinations.

Brrrrrrrrrrr'o 2017

A-Level celebrations at Ysgol Bro Morgannwg

Thursday, 17 August 2017 By Contributed Item in Education

Pupils, parents, teachers and governors at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg are celebrating excellent A-Level examination results this year as the school achieved a pass rate of 100 per cent of pupils achieving two or more A-Levels at A*-E.

92% of pupils gained 3 or more A Levels at A*-E whilst 80% of the year group gained 3 or more A Levels at A*-C. 27.3% of all grades were A*-A.

The Welsh Baccalaureate in its new format is a particular strength of the school, with 66% of all pupils gaining A*-C grades, 18% gaining A*-A grades and of the 8 BTEC grades achieved 7 were graded at Distinction level.

Headteacher Hywel Price said:?“I wish to congratulate in particular Elen Dafydd for gaining 4A*grades, thus gaining entry to the London School of Economics.

“We are delighted that we have two students this year who have been successful in their applications to Oxford and Cambridge Universities. Nia Fenn, who achieved three A* grades and one A grade, will be attending Keble College, Oxford, to read Human Sciences.

“Having achieved two A* grades and two A grades, Caleb Darwin will read Human, Social and Political Sciences at Trinity College, Cambridge. Caleb has also been awarded a Gwalia scholarship by his college as a result of his academic performance.  

“Lois Aled excelled with 2A* and 4A grades and will pursue a Medical course in Bristol. Brendan Scott also excelled, gaining 3A* grades and will study mathematics at Bath University.

“Other students who achieved extremely high grades are Jac Evans with 2A* and 1A, Rhodri Davies 2A* and 2A, Alys Griffiths 1A* and 2A grades, Niamh Cooper with 1A* and 3A grades and Ben Brown 1A* and 2A grades.

“Congratulations to all the pupils and staff and we wish all pupils every success in the future. Well done!”

Disgyblion Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn llwyddo I gynnal safonau uchel yn eu harholiadau Safon Uwch eleni eto

Mae disgyblion, rhieni, athrawon a Llywodraethwyr yn dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg eleni gyda 100% o ddisgyblion yn sicrhau 2 neu fwy o gymwysterau Safon Uwch A*-E.

Llwyddodd 92% o ddisgyblion i sicrhau 3 neu fwy A*-E tra llwyddodd 80% o’r flwyddyn i sicrhau 3 neu fwy A*-C. Roedd 27.3% o holl raddau y disgyblion yn raddau A*-A.

Sicrhaodd y Fagloriaeth Gymraeg ar ei ffurf newydd bod 66% o ddisgyblion yn sicrhau gradd A*-C, bod 18% yn raddau A*-A ac o’r 8 gradd BTEC graddiwyd 7 ohonynt yn Anrhydedd.

Hoffwn longyfarch Elen Dafydd ar sicrhau 4A* gan lwyddo i barhau a’i hastudiaethau yn yr LSE. Ymfalchiwn yn llwyddiant dau ddisgybl eleni sydd wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Bydd Nia Fenn, a sicrhaodd 3A* ac 1A yn mynd i Goleg Keble, Rhydychen i astudio Gwyddorau Dynol.

Bydd Caleb Darwin yn astudio Gwyddorau Gwleidyddol, Cymdeithasol a Dynol ar ol sicrhau 2A* a 2A. Llwyddodd Caleb i ennill Ysgoloriaeth Gwalia eleni fel canlyniad i’w berfformiadau academaidd.

Llwyddodd Lois Aled i sicrhau 2A* a 4A a bydd yn astudio cwrs meddygol ym Mryste, bydd Brendan Scott yn astudio mathemateg yng Nghaerfaddon ar ol sicrhau 3A*, tra llwyddodd Jac Evans i sicrhau 2A* ac 1A, Rhodri Davies 2A* a 2A, Alys Griffiths 1A* a 2A, Niamh Cooper 1A* a 3A a Ben Brown 1A* a 2A.

Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch yn y flwyddyn a pob dymuniad da yn y dyfodol.

Elen is the winner of Rhodri’s memorial trophy

Wednesday, 28 June 2017 By Contributed Item in Local People

At Ysgol Bro Morgannwg, Rhodri Dafydd Miller’s memorial trophy has been awarded for a second year

Rhodri was an A* maths student studying towards his A-Levels when he tragically died in a car crash.

His family have created the award in his memory, and they said:?“Mathematics is often a subject overlooked when an award is given out. However, it is in its own right a very complex subject to study and achieve good grades.

“Elen Dafydd (year-13) was presented with this trophy on her final day of school by Rhodri’s younger brother Iestyn, who spoke of the importance of life and also how important it is to him that Rhodri, Alesha and Corey should be remembered for their kind and caring personalities, that touched on everybody’s lives for those lucky enough to have known them.

“Mr Stephens remembers Rhodri for his cool, laid back attitude, able to mix with students of all abilities, in and out of the classroom. This was a key factor in making his decision to elect Elen Dafydd to be presented with this award.

“Elen Dafydd is going on to study economics at London University. Therefore her prize of £250 received from Dave and Jo (parents of Rhodri) and patrons of the King William, in recognition of all her hard work and effort in maths during her sixth form studies, will hopefuly help a little towards her expenses.

“We, as a family would like to thank Ysgol Bro Morgannwg for their support in allowing this trophy to be presented each year in memory of Rhodri, which hopefully will encourage students to work that little bit harder!”

Alldaith India World Challenge 2015

Dyma fidio Rhiannon Berry o'r Alldaith World Challenge i India yn ystod yr Haf. This is Rhiannon Berry's video of the World Challenge Expedition to India during the Summer.

Top